Rozdělení pozemku

Build

Rozdělení pozemku

Pro rozdělení pozemku je potřeba dopředu zajistit souhlas s dělením pozemku, k tomu budete potřebovat:

  • výřez katastrální mapy s navrhovaným dělením pozemku s vyznačenými přístupy z veřejného prostranství na všechny oddělované části. Vyznačení navrhované změny se zakresluje do mapy červenou čarou, oddělované části se označují obvykle písmeny velké abecedy, také je vhodné oddělované části přibližně okótovat.

  • vyplnit žádost "Souhlas s dělením nebo scelováním pozemku" žádost možno stáhnout zde. Nebo je možné žádost sepsat zcela volně, s dodržením všech náležitostí.

  • na základě žádosti, grafické přílohy, eventuálně plné moci (i neověřené) pokud souhlas nevyřizuje vlastník, zajistit souhlas obce ve které se nemovitost nachází a následně souhlas stavebního úřadu (souhlas od SÚ vyřídíme případně za vás na základě udělené plné moci). Seznam stavebních úřadů naleznete zde.

  • po vydání žádosti vyhotovíme geometrický plán

  • dále je mezi vlastníkem a nabyvatelem nutné sepsat smlouvu, ke které se geometrický plán pevně připojí. Tyto služby vyřizuje např. právník, notář, realitní kancelář, nebo je možno sepsat smlouvu svépomocí.

  • následně je nutné smlouvu, souhlas SÚ, listinu prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993 (tzv. nabývací titul), případně plnou moc pokud vklad nevyřizuje vlastník zanést na příslušné katastrální pracoviště a podat návrh na vklad. Buď vyplnit papírový formulář - možno stáhnout zde, nebo je možné žádost vyplnit i elektronicky zde.

Změna hranic pozemku

Změna hranic pozemku

Změna hranic pozemku má obdobné náležitosti jako při rozdělení pozemku

Zaměření budovy nové nebo rozestavěné

Vyznačení budovy

  • Geometrický plán pro vyznačení budovy

pro zápis nových staveb musí být předložen geometrický plán pro vyznačení budovy. Geometrický plán může být vyhotoven pro:
- vyznačení rozestavěné stavby se obvykle provádí z důvodu získání úvěru nebo hypotéky od peněžních ústavů. Rozestavěná budova musí být alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží
 nebo je vystavěn alespoň 1m obvodového zdiva. Takovýto geometrický plán může posloužit i k následnému zápisu již hotové stavby, pokud nedojde během výstavby ke změně jejího obvodu.
- vyznačení dokončené stavby, který slouží jako podklad ke kolaudačnímu řízení a následně k zápisu stavby do katast
ru nemovitostí.

  • Zápis do katastru nemovitostí

rozestavěná budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout zde. Zápis rozestavěné stavby nepodléhá správnímu poplatku.
Přílohami žádosti jsou:
- geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy
- rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (stavební povolení, kopie ohlášení stavby, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, rozhodnutí o umí
stění stavby, územní souhlas)
- čestné prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu
- podklad pro zápis vlastnického práva k budově

dokončená budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout zde. Zápis dokončené stavby nepodléhá správnímu poplatku.
Přílohami žádosti jsou:
- geometrický plán pro vyznačení budovy
- rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby (kolaudační souhlas, kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu, souhlas stavebního úřadu, že lze stavbu užívat, atd.)
- doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
- podklad pro zápis vlastnického práva k budově

Poznámka: všechny listiny je nutno předložit v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Rozhodnutí vydaná stavebním úřadem musí obsahovat doložku o nabytí právní moci.

Vyznačení věcného břemene

Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán na vyznačení břemene se vyhotovuje pouze tehdy, když věcným břemenem nemá být dotčen celý pozemek, ale jen jeho část vymezená geometrickým plánem.
Druh věcného břemene může být např.: právo chůze, průjezdu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy, braní vody ze studny, doživotního bydlení v objektu apod.

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?
- smlouva o věcném břemeni
- geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Vklad do KN podléhá správnímu poplatku.