Vytyčení pozemků

Vytýčení pozemku

  • Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. K seznámení s výsledky vytyčení musí být přizváni prokazatelně vlastníci všech dotčených pozemků. Pozvánka mimo jiné obsahuje poučení, že případná nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele a oznámení o oprávnění ke vstupu na pozemek v souladu se zákonem o zeměměřictví. Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům. Případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o rozsahu vlastnického práva ke sporné části pozemku je možné řešit občanskoprávní cestou.

  • Vytyčenou hranici lze v odchylkách stanovených vyhláškou tzv. zpřesnit. Na průběh v terénu upřesněné hranice se musí vyhotovit geometrický plán a souhlasné prohlášení dotčených vlastníků.

  • Postup při vytýčení vlastnické hranice: nejdříve je potřebné definovat rozsah vytyčované hranice, a pokud máte doma nějakou dřívější zeměměřickou dokumentaci tak nám ji zapůjčit. Poté provedeme zaměření okolí vytyčované hranice v terénu a na základě dalších podkladů poskytnutých katastrálním úřadem určíme polohu vytyčovaných bodů. Dále musíme prokazatelně obeslat všechny dotčené vlastníky písemnou pozvánkou na ústní jednání. Výsledkem vytyčování je označení vytyčovaných hranic předepsanou stabilizací a dokumentace o vytyčení hranice, kterou tvoří vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků předá vytyčovatel stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemku objednateli vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii.