Ceník

geometrický plán pro

cena MJ = 100m nové hranice

rozdělení pozemku (v závislosti na mapovém podkladu, nutnosti vytyčení neznatelné hranice)

od 6000 Kč

vyznačení budovy ke kolaudaci, nebo budovy rozestavěné

od 5500 Kč

vyznačení přístavby budovy

od 5200 Kč

vyznačení věcného břemene

od 4700 Kč

   

Ověření kopií geometrického plánu

100 Kč

vytyčování hranic pozemků

cena MJ = 100m vytyčené hranice

vytyčení vlastnických hranic pozemků

od 6000Kč

vyhotovení GP pro průběh vytyčené hanice

od 6000 Kč

Geodetické práce obsahují přípravné práce v kanceláři a v terénu, měření v terénu, vytyčení hranice pozemku, seznámení dotčených vlastníků s průběhem vytyčené hranice, vyhotovení předepsané dokumentace a její předání katastrálnímu úřadu. Cena nezahrnuje vybudování bodů podrobného bodového polohového pole a cenu za stabilizační materiál.

označení lomových bodů hranic

cena MJ = kus

stabilizace geodetického bodu mezníkem s plastovou hlavou

200 Kč

 

zaměření polohopisu a výškopisu  
zaměření polohopisu a výškopisu pro podklady projektu od 5000,-Kč

Ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na pracovních podmínkách. Především využitelnost stávajících map, přesnost mapování a měřítku mapy, rozsah měřených a zpracovávaných dat, obtížnost při měření v terénu. Poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru jsou v ceně již zahrnuty.Cena nebude navýšena o další poplatek DPH, protože nejsme plátci.